Verkoopvoorwaarden

I) VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP

Artikel 1: AANBIEDINGEN

1.1 De aanbiedingen van de Global CHR Company zijn altijd onder voorbehoud en vrijblijvend van haar aandeel met betrekking tot de beschikbaarheid van uitrusting en de evolutie van de prijzen. Deze kunnen worden gewijzigd tot het sluiten van het contract tussen de partijen. De aangeboden apparatuur is bedoeld voor professioneel gebruik.

Item 2: COMMANDO'S

2.1 De bestelling van de koper is pas perfect nadat deze is geaccepteerd door de Global CHR Bedrijf. Het is na deze aanvaarding dat het contract tussen de partijen tot stand komt.

2.2 De bestelling is onherroepelijk door de koper en kan in geen geval door hem worden geannuleerd, zelfs niet vóór acceptatie door de Global CHR Company.

2.3 Het plaatsen van een bestelling impliceert acceptatie van al onze verkoopvoorwaarden.

Artikel 3: LEVERINGEN

3.1 Levertijd: de levertijd wordt door de Global CHR Company alleen als een indicatie, het is niet verplicht en het niet naleven geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de bestelling. De koper is verplicht te accepteren dat zijn bestelling in meerdere zendingen wordt geleverd.

3.2 Plaats van levering: alle verkopen worden geacht te zijn gedaan op het hoofdkantoor van de Wereldwijd bedrijf CHR.

3.3 Tijdstip van levering: de levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de apparatuur de magazijnen verlaat van de Global CHR Company of een van haar leveranciers.

3.4 Lossen: de begane grond van het op de ontvangstopdracht vermelde adres wordt geacht te zijn de plaats van lossen. De onmogelijkheid van toegang impliceert lossen voor de hoofdingang. Eventuele extra handling-, huur- of transportkosten zijn voor rekening van de koper.

3.5 Conformiteit van levering: apparatuur wordt geacht conform te zijn wanneer het de magazijnen van de Wereldwijd CHR-bedrijf. Als de levering wordt gedaan door een vervoerder, moet de koper de apparatuur bij ontvangst controleren. Als hij schade vaststelt, moet hij dit op de afleveringsbon noteren en onmiddellijk de Global CHR Company op de hoogte stellen. De koper is ook verplicht om de vervoerder binnen drie dagen per aangetekend schrijven toe te wijzen en een kopie te sturen naar de Global CHR Company.

3.6 Weigering van levering: in geval van weigering van levering van apparatuur na bestelling of niet-uitvoering hiervan door toedoen van de koper, zal deze laatste aan Global CHR Company een schadevergoeding moeten betalen die gelijk is aan 30% van de marktprijs als een vaste en onherleidbare vergoeding bij ontbinding (minnelijk of gerechtelijk). Deze schadevergoeding kan echter hoger zijn dan 30% als de schade daadwerkelijk door de Vennootschap is geleden.

3.6 Weigering van levering: In geval van weigering van levering van apparatuur na bestelling of niet-uitvoering hiervan door toedoen van de koper, zal deze laatste aan de Vennootschap Global CHR een vergoeding moeten betalen die gelijk is aan 30% van de marktprijs als vaste en onherleidbare vergoeding bij beëindiging (minnelijke of gerechtelijke). Deze schadevergoeding kan echter hoger zijn dan 30% als de daadwerkelijk door Global CHR Company geleden schade groter is dan dit bedrag.

Artikel 4: PRIJS

4.1 De verkoopprijzen van de Global CHR Company zijn exclusief btw volgens het geldende tarief op de dag van verzending (bewijs van de vrachtbrief).

Artikel 5: VERVOER EN BELASTINGEN

5.1 Transportkosten zijn voor rekening van de koper, vanaf dan gelden onze voorwaarden bij vertrek uit onze magazijnen in Brussel (Ex Works). Alle belastingen, douane- of andere kosten, evenals eventuele transportverzekeringskosten, zijn ook de verantwoordelijkheid van de koper.

Artikel 6: AANSLUITING VAN APPARATUUR

6.1 De aangegeven prijzen zijn exclusief aansluitkosten of nuttige aanpassingskosten aan bestaande installaties voor de goede werking van de apparatuur, deze laatste zal op kostenbasis worden gefactureerd.

Artikel 7: BETALINGEN

7.1 Facturen zijn contant betaalbaar. De levering van wissels, handelspapieren of de aanvaarding van gedeeltelijke betalingen werkt niet schuldvernieuwing.

7.2 In het geval van gedeeltelijke betalingen of wissels, maakt niet-betaling tot een looptijd het bestaande saldo automatisch betaalbaar voor alle lopende transacties tussen dezelfde partijen.

7.3 Elk bedrag dat niet op de vervaldatum is betaald, zal automatisch en zonder voorafgaande standaard tegen het tarief van 1% per maand.

7.4 Bovendien worden facturen bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% als contractuele schadevergoeding met een minimum van vijfenzestig (65) EUR en onafhankelijk van verwijlintresten, wat eveneens leidt tot een onmiddellijke opschorting van leveringen en van elke tussenkomst dienst na verkoop.

7.5 Alle bank- en/of postchequeservicekosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De verkochte apparatuur blijft eigendom van de Global CHR Company tot volledige betaling gemaakt. deze.

8.2 De koper verbindt zich ertoe het materiaal niet af te staan zolang het niet volledig betaald.

8.3 De koper moet de Global CHR Company informeren in geval van inbeslagname van apparatuur waarvoor het eigendom is van hem.

8.4 The Global CHR Company behoudt zich het recht voor om onbetaalde apparatuur op elk moment terug te nemen.

Artikel 9: GESCHILLEN

9.1 Elk geschil met betrekking tot de verkoop moet, naar behoren onderbouwd, worden gericht aan de Global Company CHR binnen acht dagen na levering van de apparatuur.

9.2 De koper heeft niet het recht om betalingen op te schorten in geval van te late levering, gedeeltelijk of beweerdelijk defect, op straffe van toepassing van de voorwaarden vermeld in artikel 7.

9.3 De koper kan geen aanspraak maken op vergoeding voor het verloren gaan van goederen als gevolg van het technisch defect raken van apparatuur of voor het wachten op reserveonderdelen die niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

Artikel 10: GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Professionele gebruikers:

10.1 Apparatuur wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de factuurdatum van de Global CHR Company (en niet voor gebruikte apparatuur), omvat arbeid, reizen, evenals de vervanging van defecte onderdelen, met uitzondering van normale slijtageonderdelen zoals afdichtingen, filters, lampen, glas, koelgas, thermokoppels, enz. gedefinieerd als “verbruiksgoederen” evenals interventies na kalkaanslag, verkeerd gebruik, reiniging, elektrische kortsluiting, training, etc…

10.2 De garantie voor alle “plug-in” apparatuur, dwz. elektrisch materiaal, eenfasig (230V/1), met een inhoud van minder dan ½ m³ en een gewicht van minder dan 30 kg, is exclusief reizen. De koper moet de defecte apparatuur terugbrengen naar het adres van de Global CHR Company en deze na de interventie ophalen.

10.3 Deze termijn kan echter worden verkort indien en voor zover de aan de Global CHR Company door zijn eigen fabrikant is minder dan één jaar.

10.4 De garantie op apparatuur is specifiek voor de persoon of het bedrijf dat op de factuur staat. , het is op geen enkele manier overdraagbaar aan derden. In het geval van verplaatsing of herinstallatie van de apparatuur, is alleen Global CHR Company bevoegd om tussenbeide te komen. Elke interventie door derden aan genoemde apparatuur zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Global CHR Company zal leiden tot het verlies van de garantiedekking.

Professionele dealers:

10.5 Apparatuur wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten gedurende een jaar vanaf de factuurdatum van de Global CHR Company (en niet voor tweedehands apparatuur), het omvat alleen de vervanging van defecte onderdelen, met uitzondering van onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals afdichtingen, filters, lampen, ramen, koelgas, thermokoppels, enz. gedefinieerd als "verbruiksgoederen" evenals interventies na kalkaanslag, verkeerd gebruik, reiniging, elektrische kortsluiting, training, enz...

10.6 Deze termijn kan echter worden verkort indien en voor zover de aan de Global CHR Company door zijn eigen fabrikant is minder dan één jaar.

10.7 Vervangende onderdelen die in overeenstemming met de garantievoorwaarden zijn vervangen, moeten worden geretourneerd (gefrankeerd ) binnen 30 dagen (legitieme eis van Global CHR Company om te kunnen genieten van de fabrieksgarantie), vergezeld van het naar behoren ingevulde document "TE99". Na deze periode worden ze systematisch gefactureerd en opeisbaar.

Item 11: KLANTENSERVICE

11.1 Uurtarief: eventuele technische interventie, onderhoud, opleiding, enz. worden gefactureerd volgens het huidige tarief van de Global CHR Company. Het eerste uur service wordt altijd in rekening gebracht en het volgende uur wordt in stappen van een half uur in rekening gebracht.

11.2 Reiskosten: reiskosten worden gefactureerd volgens het geldende tarief van de Global Company CHR . Deze zullen altijd verschuldigd zijn, zelfs als de ingrepen de restauratie niet mogelijk hebben gemaakt en dit ongeacht de oorzaak.

11.3 Reserveonderdelen: Deze worden gefactureerd volgens de huidige prijslijst van de Global CHR Bedrijf.

11.4 Interventies: vinden elke werkdag plaats van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.30 uur tot 17:00 uur. Elk verzoek om tussenkomst buiten deze uren en na akkoord van de Global CHR Company wordt verhoogd met een forfaitair bedrag van vijfenzeventig (75) EUR, ongeacht of het onder garantie valt of waarvoor betaald is.

11.5 Reparatie in de werkplaats: De reparatie van apparatuur in de werkplaats wordt gefactureerd volgens de kracht van de Global CHR Company. De eigenaar is verplicht om de gerepareerde apparatuur terug te halen zodra de communicatie is gedaan door de Global CHR Company. Indien deze laatste onbeantwoord blijft, zal een aangetekende ingebrekestelling worden verzonden met een termijn van 30 dagen om dit te doen. Na deze periode kan de Global CHR Company niet alleen betaling voor de reparatie eisen, maar ook naar eigen goeddunken de genoemde apparatuur verwijderen, zonder de mogelijkheid voor de eigenaar om enige vergoeding te eisen voor het niet herstellen ervan.

Artikel 12: INTERPRETATIE

12.1 In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden, de referentietekst is die in het Frans.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

13.1 Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN VERKOOP:

Artikel 1: AANBIEDINGEN

1.1 De aanbiedingen van het bedrijf Global CHR komen altijd overeen onder voorbehoud en vrijblijvend van zijn aandeel met betrekking tot de beschikbaarheid van uitrusting en de evolutie van de prijzen. Deze kunnen worden gewijzigd tot het sluiten van het contract tussen de partijen. De aangeboden apparatuur is bedoeld voor professioneel gebruik.

Item 2: COMMANDO'S

2.1 De bestelling van de koper is pas perfect nadat deze is geaccepteerd door Global CHR. Het is na deze aanvaarding dat het contract tussen de partijen tot stand komt.

2.2 De bestelling is onherroepelijk door de koper en kan in geen geval door hem worden geannuleerd, zelfs niet vóór acceptatie door het bedrijf Global CHR.

2.3 Het plaatsen van een bestelling impliceert acceptatie van al onze verkoopvoorwaarden.

Artikel 3: LEVERINGEN

3.1 Levertijd: levertijd wordt door Global CHR company slechts als indicatie gegeven, het is niet verplicht en niet-naleving geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de bestelling. De koper is verplicht te accepteren dat zijn bestelling in meerdere zendingen wordt geleverd.

3.2 Plaats van levering: alle verkopen worden geacht te zijn gedaan op het hoofdkantoor van de Wereldwijd bedrijf CHR.

3.3 Tijdstip van levering: levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de apparatuur de magazijnen verlaat van het bedrijf of een van zijn leveranciers.

3.4 Lossen: de begane grond van het op de ontvangstopdracht vermelde adres wordt geacht te zijn de plaats van lossen. De onmogelijkheid van toegang impliceert lossen voor de hoofdingang. Eventuele extra handling-, huur- of transportkosten zijn voor rekening van de koper.

3.5 Conformiteit van levering: apparatuur wordt geacht conform te zijn wanneer het de magazijnen van de maatschappij. Als de levering wordt uitgevoerd door een vervoerder, moet de koper de apparatuur bij ontvangst controleren, als hij schade vaststelt, moet hij dit op de leveringsbon noteren en onmiddellijk het bedrijf Global CHR op de hoogte stellen. De koper is ook verplicht om de vervoerder binnen drie dagen per aangetekend schrijven toe te wijzen en een kopie te sturen naar de firma Global CHR.

3.6 Weigering van levering: Indien de koper de levering van de bestelde apparatuur weigert of niet doet niet uitvoert om redenen die aan hem te wijten zijn, zal hij aan Global CHR een vaste en onherleidbare vergoeding bij beëindiging (in der minne of gerechtelijk) moeten betalen gelijk aan 30% van de marktprijs. Deze schadevergoeding kan echter hoger zijn dan 30% als de daadwerkelijk door Global CHR geleden schade groter is dan dit bedrag.

Artikel 4: PRIJS

4.1 De verkoopprijzen van Global CHR zijn exclusief BTW volgens het tarief geldig op de dag van verzending (bewijs van de vrachtbrief).

Artikel 5: VERVOER EN BELASTINGEN

5.1 Verzendkosten zijn voor rekening van de koper, onze voorwaarden gelden vanaf het moment van vertrek vanuit onze magazijnen in Chelles.

Alle belastingen, douane- of andere heffingen, evenals eventuele transportverzekeringskosten, zijn eveneens de verantwoordelijkheid van de koper.

Artikel 6: AANSLUITING VAN APPARATUUR

6.1 De getoonde prijzen zijn exclusief aansluitkosten of wijzigingskosten die nodig zijn voor de bestaande installaties voor de goede werking van de apparatuur. Deze kosten worden direct gefactureerd.

Artikel 7: BETALINGEN

7.1 Facturen zijn contant betaalbaar en vóór levering en installatie van de bestelling.

Het leveren van wissels, handelspapier of het accepteren van deelbetalingen vormt geen innovatie .

7.2 In het geval van gedeeltelijke betalingen of wissels, maakt niet-betaling tot een looptijd het bestaande saldo automatisch betaalbaar voor alle lopende transacties tussen dezelfde partijen.

7.3 Elk bedrag dat niet op de vervaldatum is betaald, zal automatisch en zonder voorafgaande opzegtermijn van 1% per maand.

7.4 Bovendien worden facturen automatisch verhoogd in geval van niet-betaling op de vervaldag door een forfaitaire schadevergoeding van 15% als conventionele schadevergoeding met een minimum van vijfenzestig (65) EUR en onafhankelijk van nalatigheidsintresten, die tevens de onmiddellijke opschorting van leveringen en van elke tussenkomst dienst na verkoop met zich meebrengt.

7.5 Alle bank- en/of postchequekosten zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Verkochte apparatuur blijft eigendom van Global CHR totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.2 De koper verbindt zich ertoe de apparatuur niet weg te gooien zolang deze niet volledig is betaald .

8.3 De koper is verplicht Global CHR op de hoogte te stellen in geval van inbeslagname van apparatuur waarvoor hij bezit het eigendom.

Artikel 8: RETOURNEREN VAN ONBETAALDE APPARATUUR

8.1 The Global CHR Company behoudt zich het recht voor om onbetaalde apparatuur op elk moment terug te nemen.

Artikel 9: GESCHILLEN

9.1 Elk geschil met betrekking tot de verkoop moet, naar behoren onderbouwd, worden gericht aan de Company Global CHR , binnen acht dagen na levering van de apparatuur.

9.2 Koper kan betalingen niet opschorten wegens te late, gedeeltelijke leveringen of beweerd defect te zijn, onder op straffe van toepassing van de voorwaarden vermeld in artikel 7.

9.3 Er kan geen vergoeding worden verleend aan de koper in geval van verlies van goederen door een technische storing van apparatuur of de verwachting dat reserveonderdelen niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

Artikel 10: GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Professionele gebruikers:

10.1 Apparatuur wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten gedurende twee jaar vanaf de datum van factuur van de Global CHR Company (geen garantie voor gebruikte apparatuur). De garantie dekt arbeid, reizen en de vervanging van defecte onderdelen, met uitzondering van onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals afdichtingen, filters, lampen, glas, koelgassen, thermokoppels enz., die als "verbruiksartikelen" worden beschouwd. Ingrepen in verband met kalkaanslag, oneigenlijk gebruik, onvoldoende reiniging, elektrische kortsluiting, vorming etc. vallen niet onder de garantie.

10.2 De garantie voor alle "plug-in" apparatuur, d.w.z. enkelfasige elektrische apparatuur (230V/1), met een inhoud van minder dan 0,5 m³ en een gewicht van minder dan 30 kg, is reizen niet inbegrepen. De koper is verantwoordelijk voor het terugsturen van de defecte apparatuur naar het adres van de Global CHR Company en het ophalen ervan na de interventie.

10.3 De garantieperiode kan worden verkort als de garantie wordt verleend door de fabrikant van het bedrijf Global CHR is minder dan een jaar oud.

10.4 De garantie op de apparatuur is voorbehouden aan de persoon of het bedrijf vermeld op de aankoopfactuur en is op geen enkele wijze overdraagbaar aan derden. In geval van verplaatsing of herinstallatie van de apparatuur is alleen Global CHR Company bevoegd om in te grijpen. Elke interventie aan de apparatuur door derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Global CHR Company zal resulteren in het verlies van de garantiedekking.

Professionele dealers:

10.5 Apparatuur wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten gedurende 2 jaar vanaf de datum van facturering door Global CHR Company (en geen voor tweedehands apparatuur), waarbij alleen de vervanging van defecte onderdelen wordt gedekt, met uitzondering van onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals afdichtingen, filters, lampen, ramen, gaskoelmiddel, thermokoppels, enz. die worden beschouwd als "verbruiksartikelen", evenals ingrepen als gevolg van kalkaanslag, oneigenlijk gebruik, reiniging, elektrische kortsluitingen, vorming, enz.

10.6 Deze periode kan echter worden verkort als de garantie verleend aan de Global CHR Company door zijn eigen fabrikant is minder dan een jaar.

10.7 Vervangingsonderdelen die onder de garantievoorwaarden zijn vervangen, moeten binnen 30 dagen (legitieme eis van Global CHR Company om te profiteren van de fabrieksgarantie), vergezeld van het naar behoren ingevulde document "TE99". Na deze periode worden de onderdelen systematisch gefactureerd en opeisbaar.

Artikel 11: KLANTENSERVICE

11.1 Uurtarief: eventuele technische interventie, onderhoud, opleiding, enz. worden gefactureerd volgens het huidige tarief van de Global CHR Company. Het eerste uur service wordt altijd in rekening gebracht en het volgende uur wordt in stappen van een half uur in rekening gebracht.

11.2 Reiskosten: reiskosten worden gefactureerd volgens het geldende tarief van de Global Company CHR . Deze zullen altijd verschuldigd zijn, zelfs als de ingrepen de restauratie niet mogelijk hebben gemaakt en dit ongeacht de oorzaak.

11.3 Reserveonderdelen: Deze worden gefactureerd volgens de huidige prijslijst van de Global CHR Bedrijf.

11.4 Interventies: vinden elke werkdag plaats van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.30 uur tot 17:00 uur. Elk verzoek om tussenkomst buiten deze uren en na akkoord van de Global CHR Company wordt verhoogd met een forfaitair bedrag van vijfenzeventig (75) EUR, ongeacht of het onder garantie valt of waarvoor betaald is.

11.5 Reparatie in de werkplaats: De reparatie van apparatuur in de werkplaats wordt gefactureerd volgens de kracht van de Global CHR Company. De eigenaar is verplicht om de gerepareerde apparatuur terug te halen zodra de communicatie is gedaan door de Global CHR Company. Indien deze laatste onbeantwoord blijft, zal een aangetekende ingebrekestelling worden verzonden met een termijn van 30 dagen om dit te doen. Na deze periode kan de Global CHR Company niet alleen betaling voor de reparatie eisen, maar ook naar eigen goeddunken de genoemde apparatuur verwijderen, zonder de mogelijkheid voor de eigenaar om enige vergoeding te eisen voor het niet herstellen ervan.

Artikel 12: BEVOEGDHEDEN CLAUSULE

Elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering of interpretatie van deze bijzondere voorwaarden van de verkoop valt onder de jurisdictie van de handelsrechtbank van MEAUX.